התוכן העיקרי

כרך ח'

 

אסופות - כרך ח' - רשימת מאמרים

1.

משה עסיס - לנוסח רבי אליהו פולדא במסכת שקלים

 

2.

ליב מוסקוביץ - 'לישן מתניתא'

 

3.

עדיאל שרמר - 'לישנא דרבנן וגורסיהון' ו'סוגיא דגמרא'

 

4.

אבינועם כהן - על המונח 'דאיתמר' - שימושו ומסגרתו

 

5.

אפרים יצחקי - מסורות שונות בישיבות סורא ופומבדיתא

 

6.

אבינועם כהן - על התפלגות הנטיות ההלכתיות של האמוראים לפי אסכולות

 

7.

דב הרמן - מנהגי תקיעת שופר בראש השנה בתקופת המשנה והתלמוד

 

8.

דב הרמן - השפעת הנשיאים על עיצוב דפוסי האבלות לתשעה באב

 

9.

אליעזר שלוסברג - ביאורי רב סעדיה גאון בפירוש המשנה של רב נתן אב הישיבה

 

10.

מנחם צבי פוקס - המשנה בתימן: כתוב-יד מפירוש רב נתן אב הישיבה

 

11.

דוד הנשקה - לגילגוליה של שיטת הרמב"ם על שביעית בזמן הזה

 

12.

אהרן שויקה - ספר 'שאלות ותשובות' ושיטת קידושין למרן

 

13.

דניאל אברמס - אימתי חוברה ההקדמה לספר הזוהר? ושינויים בטפסים שונים של ההקדמה שבדפוס מנטובה

 

14.

שאול רגב - דרשות להגדה של פסח, למועדים ולשבתות, שריד מכתוב-יד לחכם ספרדי לא נודע

 

15.

מאיר בניהו - חידוש הפולמוס על פיטור תלמידי חכמים ממיסים בירושלים בשנת שנ"ו וסיבת עקירת דירתו שלרבי חיים ויטאל מירושלים לדמשק

 

16.

מאיר בניהו - איגרת ירושלים מפנקסיה שלמשפחת קנשינו בווהראן

 

17.

מאיר בניהו - רבי משה ב"ר מיכאל הכהן וספרו עט סופר, מקור נכבד לקורות שבויי בילגראד (תמ"ה-ת"נ)

 

18.

יצחק זימר - תנוחות ותנועות הגוף בשעת קרית שמע

 

19.

שלמה שפיצר - מנהגי קושטא

 

20.

שמעון שורצפוקס - תקנות הקהילה היהודית בכפר אוני הסמוך למיץ משנת תקט"ז

 

21.

יהודה רצהבי - 'יורה חטאים' לרבי אברהם ערוסי