התוכן העיקרי

כרך י"ג

אסופות - כרך י"ג - מחקרים על רבי יצחק גרשון ועל הספרים שנדפסו בויניציאה בבית הדפוס
של קאליון

1.

רבי יצחק גרשון אב למגיהים - חייו ועבודתו

 

2.

מקורות

 

3.

רשימת הספרים שהדפיס ושהגיה רבי יצחק גרשון

 

4.

דפוסי קאליון - ראשית אמרים

 

5.

ממשיכי דפוס זאניטי

 

6.

דפוסי קאליון

 

7.

נספח לפרק 'המקורות לתולדות רבי יצחק גרשון'