התוכן העיקרי

דברים על הספר שנאמרו בא' דחנוכה תשמ"ו מפי נשיא המדינה, הראשון לציון, שר החינוך, שר הדתות ופרופ'ח"ז דימיטרובסקי

דברים על הספר שנאמרו בא' דחנוכה תשמ"ו

מפי נשיא המדינה, הראשון לציון,

שר החינוך, שר הדתות ופרופ'ח"ז דימיטרובסקי

 

דבר נשיא המדינה

מר חיים הרצוג יצ"ו

 

א' דחנוכה לפני שמוניםותשע שנים נולד בבגדד מי שהיה עתיד להיות מאורגדול, ראשון לציון ורב ראשי לישראל,ומועד הולדתו רמוז בשמו, בעת שישראל אומרים"על הנסים". והבחנתי, שאףבנו הפרופסור מאיר בניהו יבדל"א חתםהקדמתו לספר הזכרון לאביו בא' דחנוכהאשתקד, ובודאי לא במקרה.

מצאנו בגמרא:"אמר רב הונא הרגיל בנר חנוכה הויין לו בנים תלמידיחכמים: "על אחת כמהכב' מעלת תורתו המנוח שלידתו בחנוכה וכל חייו היו כנר מצוהדלק ותורה אור. לפיכךזכה שתתקיים התפילה שהקדים לספרו הגדול "יין הטוב"שיוסיפו בניו אחריוללכת בדרכיו ויצליחו בכל מעשיהם. והוריהם גדולים בחכמה, בתורהובעסקי ציבור.

כב' הרה"גמהר"ר יצחק נסים זצ"ל היה איש חיל. לא בתורהבלבד הצטיין, אלא באישיותתקיפה, במנהיגות, באומץ ובעצמאות. מכוח אישיותו נתגדלהמעלת הרבנות הראשית בימיכהונתו. אפשר, כמדומני, לומר שכב' הרב נסים ביטא את המשךתקופת הזוהר של הרבנותהראשית במדינת ישראל שהחלה עוד בימי אבי מורי ורבי זצ"לועמיתו הדגול הרבעוזיאל זצ"ל. עוצמתה של הרבנות היתה בשיאה. קולה נשמע אזברחבי המדינה כסמכותהעליונה, הפוסקת והבלתי מעורערת בענייני תורה והלכה. הרב נסיםהיה ללא ספק אישיותיוצאת דופן. הוא מעולם לא ראה עצמו כרב ראשי "ספרדי"(במרכאות כפולות).ולא ראה את תפקידו ראיה סקטוריאלית ומסתגרת. אדרבא, הוא היהמעורב באורח פעילודינמי עם כל שדרות הציבור - הירבה לסייר בארץ, לבקר בקיבוצים,אף-על-פי שעוד שררהבהם באותה תקופה אוירה כמעט אנטי-דתית. שאיפתו היתה לקרברחוקים, הוא לחם לביטולהמחיצות העדתיות וביתו היה בית-ועד לחכמים מכל החוגים ומכלשכבות הציבור.

לא אחת היתהדרכו העצמאית, הגאה, הבוטחת והעשויה ללא חת מקור לביקורת.לא הכל השלימו עםמעורבותה הפעילה של הרבנות בכל עניין ציבורי שהרב נסים סברשהסמכות הרוחנית צריכהלומר בו את דברה. לא הכל קבלו תמיד בהסכמה את צעדיו ואתעמדותיו התקיפות. אך מעברלכל הביקורת, שהיתה לרוב בלתי-מוצדקת, הוקירו הכל אתיושרו והגינותו, את סלידתומכל חנופה, צביעות וכפל לשון. את גדולתו בתורה ואתמעורבותו עם הבריות בין שומרימצוות ובין שאינם שומרי מצוות. את היותו מנהיג רוחנירב-השראה ורב-סמכות שאינונרתע מפני איש ומשמיע את דבריו ללא מורה ובלא משוא-פנים.

לפני זמן מההניח פרופסור בניהו על שולחני את ששת הכרכים של ספרהזכרון לאביו הרב יצחק נסיםזצ"ל. עלעלתי בכרכי הספר העשויים בהידור, בטוב טעםובדפוס מאיר-עינים,ומצאתים מלאים דברי תורה והלכה, מנהגים ומשפטים, תעודותופירושים, מחקרים ומקורות,שירה ופיוט. הכל ערוך וסדור דבר דבור על אפניו. אין דרךיאה מזו להוציא לאור ספרלזכרו של גדול בישראל. ובטוחני כי אף כב' הרב נסים עליוהשלום לא היה בורר דרךאחרת לעצמו. ששת הכרכים היקרים האלה שוכנים מעתה קבע בלשכתהגזית של בית-הנשיא,לכבוד הרב נסים ולכבוד הבית.

מורי ורבותי, אתהרב נסים אני זוכר חבוש צניף טהור על ראשו, כיהושעהכהן הגדול העומד לפני המלאךבנבואת זכריה שבהפטרת שבת-חנוכה, ויאים עליו ויאיםלמעמד זה דברי הנביא: "לאבחיל ולא בכח כי אם ברוחי אמר ה' צבאות".