התוכן העיקרי

סדר רביעי – קבלת הארי; תעודות על קהילות ואישים

ספר זכרון - סדר רביעי - קבלתהארי; תעודות על קהילות ואישים

1.

מאיר בניהו - רבי משה יונה מגורי האר"י וראשון לרושמי תורתו

 

2.

יוסף אביב"י - דרושי הכוונות לרבי יוסף אבן טבול

 

3.

מאיר בניהו - ספר בית מועד - מהדורה בלתי ידועה שלספר הכוונות מסידורם שלרבי בנימין הלוי ובנו רבי שלמה הלוי

 

4.

מרדכי א' ראבילו - יהדות ויהודים בהחלטות של ועידות הכנסיה הקאתולית במאה הרביעית לסה"נ

 

5.

שלמה שפיצר - ידיעות על רבי דוסא היווני מחיבורו על התורה

 

6.

ראובן בונפיל - טיוטת הצעה לייסוד ישיבה בדרום איטליה בשלהי המאה הט"ו

 

7.

אברהם גרוס - רבי אברהם סבע 'המגורש בשני גירושים'

 

8.

מאיר בניהו - תעודות מן הגניזה - על עסקי מסחר שלאר"י ועל בני משפחתו במצרים

 

9.

שלמה יונה ר' טואף - ייסודה שלקופת פדיון שבויים בליוורנו ופעולותיה במאה הי"ז (שס"ו-ת"ס)

 

10.

יצחק דסברג -'סדר ותיקון' בק"ק פורטוגיזים באמשטרדם, על הרעש בשנת תקט"ז

 

11.

אליעזר בשן - חוזים על שכירת אוניות להעלאת יהודים לארץ-ישראל משנת תקל"ה

 

12.

אברהם שישא הלוי - החכם השלם חיים ברוך מאיסטרו זצ"ל ונסיעותיו בעד ערי הקדש צפת וירושלים

 

13.

משה דיוויס - איגרות נבחרות מסיר משה מונטיפיורי ליהודי אמריקה

 

14.

אברהם בן-יעקב - שטרי הקדש של בתי הכנסת בבגדאד