התוכן העיקרי

סדר שלישי – הלכה; מוסר אגדה ודרש

ספר זכרון - סדר שלישי - הלכה;מוסר אגדה ודרש

1.

אלכסנדר שייבר - שריד מפירוש רבנו חננאל לבבא מציעא

 

2.

נחמיה אלוני [ז"ל] - אלפאט' אלמשנה (מלות המשנה)

 

3.

יעקב הלוי ליפשיץ - תוספות כתוב-יד למסכת בבא בתרא

 

4.

ליאון א' פלדמן - קטעים מספר ליקוטים בדיני תפילות וברכות

 

5.

מאיר בניהו - 'בדין אין מפרישין בים בערב שבת ובשבת'. תשובת רבי שלמה פוקי וידיעות עליו ועל בני משפחתו

 

6.

אפרים קופפר - תשובת רבי שמואל הלוי ממזריטש בעניין רבנותו בבמברג

 

7.

מאיר בניהו - ויכוח שעבר בין חכמי ירושלים בשנת ת"ס לעניין בן חוצה לארץ שעלה ל'זייארה' לארץ-ישראל כיצד ינהג ביום טוב שני שלגליות

 

8.

יעקב ש' שפיגל - שער ראשית חכמה [הארוך] ושער הרפואה [הארוך] לרבי שמואל ב"ר משולם

 

9.

שרגא אברמסון - ספר המוסר המיוחס לרב יוסף בן צדיק. ונלווה אליו מאמר על כתבים שנתייחסו לאחד החכמים ואינם לו

 

10.

מנשה רפאל ליהמן - פירוש למגילת אסתר לרבינו נתנאל בן ישעיה מחבר מדרש 'מאור האפלה'

 

11.

מרדכי ברויאר -דרשה שדרש רבי יעקב עטלינגר כשנתקבל לראש ישיבה במנהיים