התוכן העיקרי

סדר שני – חקרי תלמוד; הרמב"ם – כתבים וחקרים

ספר זכרון - סדר שני - חקרי תלמוד; הרמב"ם - כתבים וחקרים

1.

אשר ז' קאופמן - קביעת אורכה של האמה הבינונית

 

2.

אברהם גולדברג - גישות שונות בסידורם של קובצי הלכה בתוך אסכולת מדרשי דבי רבי עקיבא

 

3.

חיים יצחק לוין [ז"ל] - שיטת רבי יוחנן על הדרשות וסמכותן

 

4.

חיים ז' דימיטרובסקי - פשוט, פשוש (ביאור לסוגיה בירושלמי חגיגה)

 

5.

משה עסיס - 'ואפילו על דר' ... לית היא מקשייא'

 

6.

צבי א' שטיינפלד - 'חטאתו וששגתו שוה'

 

7.

אליעזר ברקוביץ - דיבור וקול ומעשה בהלכה

 

8.

מנחם כהנא - פירושים לספרי הגנוזים בכתובי-יד

 

9.

משה עסיס - לנוסח הירושלמי של רבי שלמה סיריליו במסכת שקלים

 

10.

נחום א' רבינוביץ - דרכו של הרמב"ם כפוסק ופרשן

 

11.

מאיר בניהו - תשובות שאלות להרמב"ם

 

12.

יוסף קאפח - שאלות חכמי לוניל ותשובות 'הרמב"ם' כלום מקוריות הן?

 

13.

יצחק שילת - כלום תשובות הרמב"ם לחכמי לוניל מזוייפות הן?

 

14.

יוסף קאפח - תשובה

 

15.

יצחק שילת - איגרת הרמב"ם אל רבי שמואל אבן תיבון בענייני תרגום ה'מורה'

 

16.

מאיר בניהו - פירוש על תשובה שלרמב"ם לרבי אברהם סכנדרי