Main content

ארכיון הרב

חייו ופעולותיו של הראשון לציון זצ"ל, למן היותו בעיר מולדתו בבגדאד ועד עומדו בראש המוסד הרוחני העליון שלמדינת ישראל, מהווים מסכת מפוארת של מנהיגות בתחומי הציבור והרוח בארכיונו של הרב נשתמרו מאות תיקים ובהן רבבות תעדות, מסמכים, נאומים, מאמרים, אגרות, תשובות בהלכה, קטעי עיתונות מתקופת כהונתו של הרב נסיים כראש"ל ורב ראשי לישראל.

הארכיון כולל גם התכתבויות של הרב עם גדולי הדור ואנשי אקדמיה, מנהיגי העם ומנהיגי הדתות האחרות. ופניות מכל קצוות הארץ והתפוצות בשאלות במגוון רחב מאד של נושאים. ארכיון זה כעת נמצא אף הוא בין כותלי המכון והוא מהווה אוצר חינוכי והסטורי בלום בעל חשיבות ממדרגה ראשונה.