Main content

דרשות ומנשרים

הימים הנוראים הם ימים של צמיחה
ערב ראש השנה תשל"א

דברים הרבה עמדו לעם ישראל לקיימו וקבעו את גורלו. מן המופלאים שבהם הוא התחדשות של העם מדי שנה בשנה.
ראשית השנה לגבנו אינה תופעה קבועה וחולפת כבכל העמים, אלא צמיחה מחדש, ואין זו באה אלא-אם-כן מסתיים כל שבעבר. נרעשים אנו מאימת הדין, מדקדקים במעשינו, מתפללים ומתחננים למען תכלה שנה וקללותיה תחל שנה וברכותיה. לכן עם כל הפחד והאימה מהימים הנוראים אנו ששים לקראתם ואין הם לנו ימי צער ותוגה אלא ימים של שמחה ותקווה.
דרכן של אומות להקל ראש בימי ראשית השנה, ואנו מתוועדים בבתי כנסיות מתייחדים עם עצמנו ומשתדלים להתפשט מהגשמיות. מבקשים על עצמנו ועל העם כולו, על ארצנו ועל העולם כולו.
האדם נברא מוגבל ומלא יצרים, ואם כך בכל דור ודור על אחת כמה וכמה בימינו, שאינו נחשב אלא גרגיר חול במכונה האדירה של העולם. מי מאזין לשוועת הדל, ומי רב ריב אלמנה, ומי חס על יתום וגר? הרגש האנושי הולך ומתקפח, הלב מתאבן ואנו מסכימים לכל תופעה שבראשיתה היא מחרידה ואחר-כך הולכת ונעשית טבעית. אשרינו שזכינו לימים שבהם כל העם עושה חשבון נפשו כיחיד וככלל, בין מי שמקיים מצוות ובין מי שאינו מקיים, כי זוהי מסורת הדורות.
שומה עלינו, איפוא, להיפרד בימים אלה מהחולשות שבאדם, להתייחד עם עצמנו, לנסות להיטיב דרכינו ולראות מהם חובותינו לכלל ולפרט. זוהי התועלת שיש לו לאדם מימי התשובה לעומת המבלים ימים אלה בתאוות למיניהן, שבטרם יחלופו, השיעמום נותן בהם אותותיו. מה שאין כן ההנאה הרוחנית מן התפילות ומהפיוטים, בתוכנם העצום, בעושר המחשבה שהם מקנים לנו, שנהנותם קיימת ושמכוחם אנו מתעלים.
ניתן כל זאת אל לבנו, נשוב לשאוב ממעייני הישועה של מקורותינו ונהיה זכאים לחזות בהתגשמות נבואתו של מיכה (ה, ו): "והיה שארית יעקב בקרב עמים רבים כטל מאת השם כרביבים עלי עשב, אשר לא יקוה לאיש ולא ייחל לבני-אדם", ודברי ישעיהו הנביא (מט, יח-יט): "שאי סביב עיניך וראי כולם נקבצו באו לך... כי חרבתיך ושממתיך וארץ הרסתיך כי עתה תצרי מיושב ורחקו מבלעיך".
אני מברך את כל בית ישראל שיתן לו ה' עוז וכוח לעמוד בכל המשימות הקשות שהוא ניצב בפניהם, יחזק את צבא ישראל להרחיק את מבלעיו וישיב את הבנים האובדים לעמם ולארצם. יברך השם את עמו בשלום וישכון העם לבטח בארצו השלמה.

קראתנו לשלום, שמחים בבנין ירושלים,וששים בעבודת הבורא, ונודה לו שיר חדש על גאולתנו ועל פדות נפשנו.