Main content

מכון מחקר ובית הוצאה לאור

כתבי-יד של ראשונים ואחרונים מצויים באוצרות הספרים שבעולם. מהם בפירוש המקרא, התלמוד, בהלכה ובמחשבת ישראל.

הרב זצ"ל אסף וקיבץ לבית גנזיו כתובי-יד חשובים וכל מעייניו היו להוציאם לאור.

'יד הרב נסים' נטלה על עצמה להמשיך במפעלו ולהוציא כתובי-יד בצורה מדעית עם מבואות והערות מחכימות.  את המכון הקים פרופ' מאיר בניהו זכרו לברכה, בנו של הרב. עד כה הופיעו כשמונים ספרים במהדורה מדויקת וקפדנית ויצא בעולם טיבו של המכון בקפדנותו וביכולתו להוציא סולת נקיה מתחת ידו.