Main content

תרביץ - הבימה ליהדות

עיון ודיון בנושאי תורה, מחקרים בעניינים שהשעה צריכה להם הינם בבחינת 'הוי כל צמא לכו למים'. אין מים אלא תורה

במסגרת הפעולות הברוכות של'היד' הוקמה הבימה ליהדות בשיתוף עיריית ירושלים. במסגרת זו ניתנו מאות רבות שלהרצאות בהם עסקנו בליבון מגוון רחב של נושאים כדוגמת: התמודדות ההלכה עם בעיותשהזמן גרמן, שאלות רפואיות ומשפטיות, ענייני הסטוריה וארכיאולוגיה. בנוסף עסקנו באישים אשר היו למאורות בעם ישראל - הרמב"ם, ר' יוסף קארו, המבי"ט,הרמח"ל, האר"י הקדוש, החיד"א, הרח"ו, ר' אלעזר אזיכרי ועוד.

תחומים נוספים הם: ענייני ארץ ישראל וירושלים, מועדי ישראל, התנ"ך, יחסי חילוניםדתיים ועוד.

לרגל שנת ה-850 לפטירתו של הרמב"ם הארנו את הדמות הרבגונית הזו כפוסק,כרופא וכפילוסוף ואף למדנו פרקים רבים ממשנתו. לרגל שנת ה-500 להולדתו של רבי יוסף קארו, קיימנו מעמד חשוב שעסק באישיותו הכבירה כגדול הפוסקים וכרבן שלישראל, ביצירתו המונומנטאלית, 'השולחן-ערוך' בעמותיו עם המבי"ט, ויחסם שלרבני איטליה אליו. אף המבי"ט, הרמח"ל, החיד"א, הארי הקדוש, ר'חיים ויטאל, ר' אלעזר עזיקרי, עלו על במתנו והוארה דמותם ופועלם.

לארץ-ישראל ובראשה ירושלים,הקדשנו שעות רבות של עיון ודיון עם מיטב המרצים. בהיבט הלכתי, הסטורי, הגותי,גאוגרפי, וארכיאולוגי אך היריעה רחבה מני ים 'ואידך זיל גמור'.

מועדי ישראל עלמשמעותיהם מספקים אתגר אינטלקטואלי לחוקר, למשורר ולאומן אוצר בלתי נדלה של נושאיםהקשורים בהם. דלינו מעט מן המעט ונתבשמנו מן העושר הרוחני של נושא זה. ואיך נחכיםונלמד מבלי לעסוק באם החכמות.

התנ"ך - ספר הספרים.

למדנו בעיון סוגיות עם מיטב המרצים כיום ושומה עלינו לעסוק בו ביתר אינטנסיביות. אנו מקווים לקיים בקביעות בין כתלי מוסדנו חוג תנ"ך לציבור הרחב.

אנו מודים למרצים המלומדים שאלפונו בינה, ויהי רצון שנזכה להגדיל תורה ולהאדירה. ומלאה הארץ דעה כמים לים מכסים.